Monday, 04/07/2022 - 13:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHUNG NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-GDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022;

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 như sau:

PHÒNG GD VÀ ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/ KH-TrTHPS2

Phước Sơn, ngày  19  tháng 4  năm  2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-GDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022;

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của viên chức, người lao động và học sinh để chủ động phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

- Phấn đấu năm 2022 không có viên chức, người lao động và học sinh vi phạm pháp luật.

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường, đặc biệt là kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.

- Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường và các hành động tự phát của viên chức, người lao động và học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm của viên chức quản lý trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Góp phần giáo dục, xây dựng nhà trường sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.

- Chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh, trấn áp tội phạm trong học sinh và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của lãnh đạo nhà trưởng nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác của viên chức, người lao động và học sinh trước hoạt động tội phạm, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể đơn vị trong việc chấp hành pháp luật và công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức kỹ năng phòng chống, tội phạm cho viên chức quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh trong trường.

  1. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  1. Tổ chức ttuyên truyền phòng, chống tội phạm trong trường học

- Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn ma tuý, các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc, giảng dạy của VC, NLĐ và học tập, rèn luyện của học sinh.  

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh, đặc biệt là lực lượng công an trong việc quản lý học sinh trong thời gian học tập tại trường, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác quản lý VC, NLĐ và học sinh, kiên quyết ngăn chặn tình trạng VC, NLĐ bỏ giờ bỏ lớp,  học sinh đến trường nhưng bỏ học, tham gia đánh nhau, vi phạm tệ nạn xã hội. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, các hành vi bạo lực trong trường học.

- Xây dựng tủ sách pháp luật dùng trong nhà trường, ngoài tài liệu phục vụ cho môn học giáo dục đạo đức và giáo dục lịch sử địa phương.

  1. Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tiếp tục phổ biến quán triệt các nội dung của luật giáo dục và các văn bản pháp luật liên quan tới công tác chuyên môn của từng đối tượng, trong đó tập trung vào các quy định về giảng dạy, học tập thi cử, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên... nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật cần thiết đặc biệt quan tâm đến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở...

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và văn bản khác phù hợp với đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức mit tinh, tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, thi sáng tác các tác phẩm về phòng chống, tội phạm, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid – 19 hiện nay.

3. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”

- Duy trì, phát triển, mô hình câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” theo từng điểm trường nhằm tuyên truyền về các tác hại của tội phạm, cách phát hiện và phòng, chống tội phạm đến các thành viên trong trường, gia đình và khu vực dân cư.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phòng, chống tội phạm.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về các vấn đề bức xúc được xã hội đặc biệt quan tâm hiện nay như: An toàn giao thông, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...

4. Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục, phòng, chống tội phạm trong chương trình và hoạt động giáo dục

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc thực hiện tích hợp, lồng ghép những nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm trong các môn học.

-  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động kỹ năng sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử chuẩn mực cho học sinh. Từng thành viên phải xem đây là công tác trọng tâm và là trách nhiệm của toàn thể các thành viên trong Hội đồng giáo dục.

           - Phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh.

- Tổ chức nghiêm túc việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khoá theo quy định.

- Phổ biến quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện của từng đối tượng học sinh, trong đó có chú ý vào các quy định về quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh, vấn đề thi cử, khen thưởng và kỷ luật... đối với người học,  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về phòng chống tội phạm cho giáo viên giảng dạy các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống tội phạm; tập huấn kĩ năng tuyên truyền cho cán bộ thực hiện công tác phòng chống tội phạm cho cán bộ đoàn, Đội trong trường học.

  1. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác phòng chống tội phạm trong trường học.
  2. Nhiệm vụ trong tâm và thực hiện thường xuyên.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp số 679/QC-CAT-SGDĐT ngày 11/04/2017 giữa Sở GDĐT và Công an tỉnh Bình Định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng ngừa tội phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục; Kế hoạch số 193/KH-BCĐ ngày 17/03/2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Định về phòng, chống tội phạm, năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 14/04/2022 của Ban chỉ đạo 138 huyện Tuy Phước về phòng, chống tội phạm, năm 2022.

- Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục phòng, chống tội phạm, với nhiều hình thức hoạt động ngoại khóa phong phú, kết hợp với giáo dục chính khóa.

- Chủ động phối hợp với công an, Ban đại diện CMHS, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học… địa phương để xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức triển khai nhằm phòng, ngừa từ xa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tội phạm xâm nhập vào học đường. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong và xung quanh trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể chi tiết có tính khả thi để triển khai có hiệu quả tại đơn vị.

- Lãnh đạo nhà trường, Công đoàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch này.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện tuyên truyền có hiệu quả.

- Xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật cho cán bộ giáo viên, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

- Xây dựng quy chế hoạt động của tủ sách pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng tiếp cận được với sách.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức đoàn thể tại đơn vị và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật: Công tác phòng chống ma tuý, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học. Lồng ghép trong các cuộc thi, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

2. Đối với viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên

- Tuyên truyền giáo dục cho viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống đặc biệt trong thời mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay.

- Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các buổi học chính khoá.

- Hỗ trợ các đoàn thể tại đơn vị tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể cho học sinh, tham gia cùng học sinh.

- Giảng dạy nghiêm túc các bài giáo dục đạo đức, tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học.

3. Đối với học sinh

- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống, rèn các kỹ năng sống cho học sinh.

- Tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch hoạt động chống phá nhà nước. Giáo dục học sinh không tham gia tụ tập đông người trái phép.

- Nghiêm cấm, ngăn chặn tình trạng học sinh đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, các hành vi bạo lực trong trường học.

- Tuyên truyền cho học sinh thông qua các bài học chính khoá, giờ chào cờ, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề.

- Phối hợp với công an tại địa phương giáo dục về pháp luật và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

- Tuyên truyên giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội.

4. Chế độ sơ kết lập báo cáo

- Định kỳ sơ kết, lập báo cáo 4 lần/năm: Lần 1 trước ngày 8/6; lần 2 trước ngày 8/10; lần 3 trước ngày 8/12 cho bộ phận kiểm tra Phòng GDĐT 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của trường Tiểu học số 2 Phước Sơn, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

     Hiệu trưởng

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ;

- UBND xã;

-  VC,NLĐ,HS

-Đăng lên trang Website

- Lưu: VT, .

 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Hải

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 46
Năm 2022 : 4.127