Thursday, 09/07/2020 - 09:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

Kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên,là chức năng thiết yếu của công tác quản lý trường học. Thông qua hoạt động kiểm tra để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

-Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và các chính sách, pháp luật  khác có liên quan đến giáo dục của nhà trường, Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

- Phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lí những hành vi vi phạm pháp luật, những vi phạm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.

- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong Nhà trường.

PHÒNG GD VÀ ĐT TUY PHƯỚC      CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2PHƯỚC SƠN                         Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc .

           

              Số 43 /KH–TrTHPS2                                       Phước Sơn, ngày 06  tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020
 

     Căn cứ  Công văn số 136/ HD - PGDĐT ngày 06/09/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học; 

     Căn cứ Công văn số 146/PGDĐT-TTr ngày 27/9/2019 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về  kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2019 – 2020;

Căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 .Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong năm học 2019 –2020 như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu:

  1. Mục đích:

- Công tác kiểm tra là hoạt động thường xuyên,là chức năng thiết yếu của công tác quản lý trường học. Thông qua hoạt động kiểm tra để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

-Nắm bắt tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và các chính sách, pháp luật  khác có liên quan đến giáo dục của nhà trường, Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

- Phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lí những hành vi vi phạm pháp luật, những vi phạm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.

- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong Nhà trường.

 

     2. Yêu cầu:

a) Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật; đúng theo kế hoạch đề ra và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên; đảm bảo chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

 

b) Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện,trực tiếp các nội dung và đối tượng của nhà trường. Tập trung kiểm tra công tác quản lý,trách nhiệm của người đứng đầu và các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nhưng không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra không làm cản trở các hoạt động bình thường của Nhà trường, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

c) Tổ chức kiểm tra đúng thẩm quyền, khồng chồng chéo, không bao che cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật giáo dục.

    

II.NỘI DUNG KẾ HOẠCH   

  1. NỘI DUNG KIỂM TRA NỘI BỘ

 

Nội dung kiểm tra  tập trung vào việc thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục theo Công văn số 146/PGDĐT-TTr ngày 27/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ 2019-2020, cụ thể là:

1. Đạo đức Nhà giáo;

2.Anh toàn trường học;

3.Dạy thêm học thêm;

4. Thu chi tài chính; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

5.Cơ sở vật chất, traqng thiết bị;

6.Hoạt động của tổ, của giáo viên (chú trọng vào nội dung: Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác chủ chủ nhiệm, công tác đánh giá, xếp loại học sinh, hồ sơ, sổ sách,..);

7.Hoạt động bộ phận kế toán; văn thư, thiết bị, y tế, thư viện, Đoàn -Đội,..;

8.Kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc kê khai, xử lí thông tin về về thu nhập và tài sản cá nhân trong đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch;

9. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của trường, ngành.  

 

            B.KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

 

 

TT

Đối tượng

kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời

hạn KT

T/gian

KT

Đơn vị chủ trì

Đơn vị p/h

Ghi chú

1

Hiệu trưởng

Công tác quản lý, chỉ đạo  của Nhà trường, Hiệu  trưởng

 

1 ngày

1 ngày

Tháng 12/2019, 05/2020

HĐ Trường

Công đoàn

 

2

Phó HT

Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động dạy học(Quy chế, các phong trào,…)

 

1 buổi

1 buổi

1 buổi

Tháng 11/2019,

01/2020 4/2020

Hiệu trưởng

Công đoàn, Tổ ch/môn

 

3

Thư viện, thiết bị : (Ái ly)

Quản lý Trang thiết bị, sách báo, ĐDDH, hoạt động thư viên, HSSS thư viện, thiêt bị

 

1 buổi

1 buổi

1 buổi

Tháng 11/2019, 1/2020,

4/2020

Hiệu trưởng, KT

Công đoàn, Tổ ch/môn

 

4

YTHĐ

HSSS, Hoạt động YT trường học, Chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khai thác bảo hiểm, bảo quản sử dụng thuốc…

 

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

Tháng

10/2019

12/2019

02/2020

05/2020

Hiệu trưởng , KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

5

Tài chính

Các nguồn thu, quy chế chi tiêu, hồ sơ tài chính, nội dung công khai, thực hiện chính sách đối với CBGV,NV và HS ,…

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

9/2019

12/2019

3/2020

6/2020

Hiệu trưởng , BTTND

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

6

Văn thư lưu trữ

Các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường , Công tác lưu trữ

 

1 buổi

1 buổi

Tháng 11/2019

3/2020

Hiệu trưởng, KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

7

Công tác Bảo vệ

ANTT trường học,Phòng chống cháy nổ; Bảo vệ và phục vụ

2 giờ

Hằng tháng

Hiệu trưởng,

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

8

Hoạt động đội và hoạt động ngoài giờ

Hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, trang thiết bị, Các hoạt động ngoài giờ lên lớp

1 buổi

1 buổi

1 buổi

1 buổi

9/2019

12/2019

3/2020

4/2020

Hiệu trưởng , KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

9

Hoạt động nhân đạo,từ thiện

Các cuộc vận động, các phong trào giao lưu,…

 

1 buổi

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng , KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

10

Hoạt động kh/học

Hồ sơ SS; Hoạt đôngcủa Hội

 

1 buổi

1 buổi

Tháng 9/2019

5/2020

Hiệu trưởng, KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

11

Hoạt động chữ thập đỏ

Hồ sơ SS; Hoạt đôngcủa Hội

 

1 buổi

1 buổi

Tháng 10/2019

4/2020

Hiệu trưởng , KT

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

12

Hoạt động  tổ chuyên môn khối 1

Các loại HSSS, KH, công tác chỉ đạo điều hành, quy chế,dự giờ thăm lớp giáo viên,…

 

1 ngày

1 ngày

Tháng 11/2019

2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

13

Hoạt động  tổ chuyên môn khối 2;3

Các loại HSSS, KH, công tác chỉ đạo điều hành, quy chế,dự giờ thăm lớp giáo viên,…

 

1 ngày

1 ngày

Tháng 12/2019

3/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

14

Hoạt động  tổ chuyên môn khối 4;5

Các loại HSSS, KH, công tác chỉ đạo điều hành, quy chế,dự giờ thăm lớp giáo viên,…

 

1 ngày

1 ngày

Tháng 1/2020

4/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

15

Hoạt động  tổ chuyên môn  tổ VP

Các loại HSSS, hoạt động ch/môn các bộ phận

 

1 ngày

1 ngày

Tháng 12/2018

5/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ,bộ phận, CTV

 

16

Nguyễn Thị Thu Hiền

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN  

1 buổi

Tháng 11/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

17

Phan Thị Anh Thư

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN 

1 ngày

Tháng 11/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

18

Phạm Bích Duyên

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN 

1 ngày

Tháng 11/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

19

Huỳnh Ngọc Liên

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, công tác phối hợp CĐ và Nhà trường 

1 ngày

Tháng 11/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

20

Nguyễn Thị Thu Thảo

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp 

1 ngày

Tháng 11/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

21

Lê Thị Tân

Dự giờ , Kiểm tra HSSS Dự giờ, Võ cổ truyền

1 ngày

Tháng

11/2019

PHT

Trường, Hưng

 

22

Nguyễn Thị Thanh Hải

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp 

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

23

Giả Thị Thảo Vi

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp 

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

24

Tô Văn Thuận

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

25

Phạm Thị Đàng

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

26

Đoàn Thị Như Hương

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, quy chế chuyên môn

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

27

Đoàn thị Hải Vy

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

28

Đặng Thị Hoài Nữ

(GV T. Anh)

Dự giờ, Hồ sơ sổ sách, thực hiện quy chế CM 

1 ngày

Tháng 12/2019

Hiệu trưởng

Hồng Liên

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

29

Nguyễn Thị Kim Liên

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 01/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

30

Ngô Thị Thanh Thảo

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 1/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

31

Nguyễn Thị Thanh Phương

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, quy chế chuyên môn

1 ngày

Tháng 1/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

32

Nguyễn Thị Hiền

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, quy chế chuyên môn

1 ngày

Tháng 1/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

33

Nguyễn Thị Lệ Thu

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 1/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

34

Nguyễn Tấn Duy

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, quy chế chuyên môn

1 ngày

Tháng 1/2020

Phó hiệu trưởng

Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

35

Ngô Thị Mai Thương

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

36

Trần Thị Mai

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

37

Trần Thị Mỹ Sa

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, quy chế ch/môn, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

38

Nguyễn Thị Thanh Trương

Công tác quản lý tổ ch/môn

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

39

Võ Thị Bích Phượng

 Dự giờ, hồ sơ và chất lượng học sinh

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

40

Nguyễn Thị Kim Hồng

Công tác quản lý tổ ch/môn

1 ngày

Tháng 2/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

41

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Công tác quản lý tổ ch/môn

1 ngày

Tháng 3/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

42

Trần Xuân Thành

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, thực hiện quy chế CM 

1 ngày

Tháng

3/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

43

Võ Thị Thanh Yến

Dự giờ, Hồ sơ sổ sách, thực hiện quy chế CM 

1 ngày

Tháng 3/2020

Hiệu trưởng

 

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

45

Phạm Thị Ngọc Hải

Công tác quản lý tổ ch/môn

1 ngày

Tháng 3/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

46

Nguyễn Thị Đại Hạnh

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách, Công tác CN lớp

1 ngày

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

47

Võ Thành Hưng ( Thể dục)

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách

1 ngày

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

48

Trần Trọng Nghĩa

( GV Nhạc)

Dự giờ, Hồ sơ Sổ sách

1 ngày

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

49

Nguyễn Thị Hồng Liên

(GV T. Anh)

Dự giờ, Hồ sơ sổ sách, thực hiện quy chế CM 

1 ngày

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng

và Hoài Nữ

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

50

Phó Thị Nghiêm

Công tác quản lý tổ ch/môn, chất lượng học sinh

1 ngày

Tháng 4/2020

Hiệu trưởng

 

PHT, Tổ CM, Cộng tác viên KT

 

 

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

  1. Các biện pháp tổ chức thực hiện

 

     1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường:

       Đầu năm học Hiệu trưởng ban hành Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, các tổ trưởng chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên  có năng lực, có kinh nghiệm công tác và am hiểu các văn bản qui định, hướng dẫn của Nhà nước, của ngành giáo dục và đào tạo; phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn các thành viên trong Ban. Số lượng thành viên của Ban kiểm tra nội bộ nhà trường từ 7 đến 9 người.

     2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ 

    Ban kiểm tra nội bộ phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung kiểm tra bám sát vào các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Trong năm học, hoạt động kiểm tra nội bộ trong nhà trường phải bảo đảm: ít nhất 02 lần/tổ; 100% giáo viên được kiểm tra theo quy định theo vị trí việc làm.

     B. Trách nhiệm thực hiện

   1. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch:

   - Thủ trưởng đơn vị công khai Kế hoạch kiểm tra đã được duyệt cho toàn thể Hội đồng trường;

   - Hiệu trưởng tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho Ban kiểm tra nội bộ trường học; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên Ban kiểm tra nội bộ trường học.

    - Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch (cần lựa chọn nội dung, thời điểm, đối tượng, thành phần kiểm tra phù hợp; tránh tình trạng giao phó cho một cá nhân kiểm tra hoặc để người đứng đầu bộ phận tự kiểm tra, lập biên bản bộ phận mình).

    - Ban kiểm tra nội bộ trường học cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ, các mẫu biên bản kiểm tra tùy theo từng cấp học, đối tượng;…

   - Hàng tháng, hiệu trưởng sẽ đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ trường học vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kì và cuối năm học, Hiệu trưởng  báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học trước Hội đồng  trường và báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp.

    Chú ý: ngoài hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, Hiệu trưởng nhà trường có thể thực hiện kiểm tra đột xuất tùy theo yêu cầu của công tác quản lý.

    3. Đánh giá sau kiểm tra

    Sau khi kiểm tra, phải có nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm; đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho đối tượng kiểm tra khắc phục.

    Chú ý: Vận dụng các văn bản về đánh giá, xếp loại theo từng nội dung để đánh giá cho phù hợp, nhất là các văn bản về: Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên; Quy chế đánh giá công chức hàng năm; Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên; …

     4. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, báo cáo:

     - Toàn bộ mọi hoạt động kiểm tra nội bộ của đơn vị phải được lập thành hồ sơ và lưu trữ; Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học gồm:

    + Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học.

     + Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ trường học.

    + Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

    + Các hồ sơ kiểm tra theo đợt kiểm tra nội bộ trường học (Quyết định  kiểm tra), đề cương kiểm tra, các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, giải pháp sau kiểm tra).

    + Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học.

    Hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học được lưu trữ đầy đủ tại Ban kiểm tra nội bộ trường học.

    - Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị;

     - Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước.

     5.  Các bộ phận, các tổ chuyên môn:

    - Căn cứ KH để cụ thể hóa công việc kiểm tra của bộ phận, tổ mình

    - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch kiểm tra nội bộ.

    - Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

    Trên đây là Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020, nhà trường yêu cầu các đoàn thể, các tổ chuyên môn, các cá nhân nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề mới sẽ được  điều chỉnh bổ sung kịp thời.

     

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                  

  Nơi nhận:

    - Phòng GD&ĐT ( B/c );                                                                                             

    - Lãnh đạo nhà trường ( T/h );

    - Tổ văn phòng, các tổ chuyên môn,gv,nv ( T/h )                                                                                                     

    - Lưu VT, HT                                                                                  

                                                                                          Võ Ngọc Hải                

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 07 : 78
Năm 2020 : 2.132