Thursday, 08/12/2022 - 16:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 2 Phước Sơn

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

  PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN               Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

          

Số : ...../KH-TrTHP2S                                                       Phước Sơn, ngày    tháng 04 năm 2022

 

KẾ HOẠCH  ÔN TẬP,

TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

CUỐI  NĂM HỌC 2021 - 2022

          

      

       Thực hiện Công văn số 584/HD-PGDĐT-TH ngày 07/10/2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ và đánh giá học sinh cấp tiểu học năm học 2021-2022;

       Thực hiện kế hoạch  năm học 2021-2022 của nhà trường

       Trường TH số 2 Phước Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ và  đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học 2021 -2022 cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

   1. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh từ đầu Học kỳ II đến cuối năm học (KTĐK nội dung kiến thức từ tuần 19 đến tuần 35) nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức và kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

  2. Đánh giá đúng thực trạng kết quả giáo dục của học sinh ở thời điểm cuối năm học  

     + Đối với lớp 1,2 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     +  Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, được đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/09/2016 về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 22/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

    3. Trên cơ sở kết quả cuối năm học, xét hoàn thành chương trình lớp học (lớp 1,2,3,4 ) , xét hoàn thành chương trình tiểu học (lớp 5) và xét khen thưởng cho học sinh.

        II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

    1.  Kế hoạch ôn tập:

     Các tổ chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập và triển khai cho giáo viên tiến hành ôn tập cho học sinh  theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của BộGD&ĐT quy định ở cuối năm học. Thời gian ôn tập từ 25/04 đến 06/05/ 2022

     2.  Kế hoạch kiểm tra:

  +  Môn kiểm tra   

 - Môn Tiếng Việt và Toán ( lớp 1-> 5); môn Khoa học; môn Lịch sử & Địa Lý (lớp 4,5 )

 -  Môn Tiếng Anh ( lớp 3,4,5 ) và môn Tin học (lớp 3, 4, 5)

  + Nội dung chương trình: Nội dung kiểm tra là nội dung kiến thức và kỹ năng cần đạt đã học từ tuần 19 đến tuần 35

  + Đề kiểm tra:  

     * Lớp 1,2,3,4: Mỗi GV xây dựng  một bộ ma trận và đề nộp cho tổ trưởng chuyên môn. Tổ tổng hợp nộp cho trường. Nhà trường chọn và tổng hợp thành bộ đề chung để kiểm tra.

     * Lớp 5: Cả tổ chuyên môn cùng xây dựng một bộ ma trận và đề kiểm tra thống nhất chung cho cả khối.

     * Các môn Tiếng Anh và Tin học: Giáo viên bộ môn xây dựng  bộ ma trận và đề kiểm tra nộp cho trường. Nhà trường kiểm tra và thống nhất thành bộ đề chung để kiểm tra.

   3. Hình thức kiểm tra:

      - Đối với học sinh lớp 1,2,3,4: Giáo viên chủ nhiệm tự coi và chấm bài kiểm tra của lớp mình phụ trách.

      - Đối với học sinh lớp 5: Giáo viên chủ nhiệm coi và chấm bài kiểm tra tại lớp mình phụ trách có sự tham gia của GV trường THCS số 2 Phước Sơn . HS lớp 5A1,5A2;5B1 và 5B2; 5D kiểm tra tại Lộc Thượng. Riếng lớp 5C kiểm tra tại lớp ở  điểm trường Cồn Chim

  4. Thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá: Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022

    *  Lịch kiểm tra cụ thể các môn như sau:  

Ngày

Buổi

Khối

Môn

Thời gian

Ghi chú

   Thứ hai

09/05/2022

Sáng

1, 2 và 3

Tiếng Việt

Bắt đầu 7h30

 

Chiều

4 , 5

Tiếng Việt

Bắt đầu 14 h

 

Thứ ba

10/05/2022

Sáng

1, 2 và 3

Toán

Bắt đầu 7h30

 

Chiều

4 , 5

Toán

Bắt đầu 14 h

 

Thứ tư

11/05/2022

Sáng

3,4,5

Tiếng Anh ( phần đọc hiểu, viết)

Tin học ( phần lý thuyết)

Bắt đầu 7h30

Bắt đầu  8h30

 

Chiều

4,5

Khoa học

Lịch sử và Địa lý

Bắt đầu 14 h

 

 *Lưu ý

 - GVCN tổ chức kiểm tra phần đọc thành tiếng của môn Tiếng Việt trong các tiết ôn tập

 -  Riêng phần nghe, phần nói đối với môn Tiếng Anh và phần thực hành đối với môn Tin học, GV bộ môn cho học sinh kiểm tra trong TKB tuần ôn tập trước khi kiểm tra. Khi kiểm tra xong, GV bộ môn chấm bài các lớp mình phụ trách và lên kết quả điểm báo cho tổ trưởng chuyên môn tổng hợp

  - GV bộ môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và các môn khác tiến hành đánh giá kết quả giáo dục của môn mình phụ trách.

  - Ngoài những buổi kiểm tra và chấm bài, những buổi còn lại trong tuần, giáo viên tổ chức dạy học bình thường theo cho hết chương trình

  *  Lịch chấm bài, đánh giá : Chấm tập trung tại điểm trường Lộc Thượng

Ngày

Buổi

Khối

Môn – Đánh giá

Thời gian

Thứ hai

09/05/2022

Chiều

1, 2 và 3

Tiếng Việt

Bắt đầu 14 h

Thứ ba

10/05/2022

Sáng

     4 , 5

1 , 2, 3

                        Tiếng Việt

Toán

Bắt đầu 7h

Bắt đầu 8h30

Chiều

4,5

Toán

Bắt đầu 15 h

Thứ tư

11/05/2022

Chiều

 3 , 4 , 5

                 Tiếng Anh - Tin học

 Bắt đầu  14h

4 , 5

                KH -LS&ĐL-Toán

Bắt đầu 15 h

Thứ năm

12/05/2022

Sáng

1-> 5

GV chuyên, GV buổi 2 báo cáo kết quả cho GVCN. GVCN làm tổng hợp lớp

Bắt đầu  7h

Chiều

1-> 5

5 tổ CM họp kiểm cha chéo bảng tổng hợp. GVCN báo kết quả cho TTCM

Bắt đầu  13h30

     3. Tổ chức thực hiện

     3.1. Ôn tập và ra đề kiểm tra, đánh giá

   -  Sau khi dạy hết chương trình tuần 27 theo chương trình dạy học ứng phó với dịch Covid-19 thì giáo viên tiến hành dạy ôn tập cho học sinh đến khi kiểm tra định k cuối năm học.

   - Tổ trưởng chuyên môn xây dựng Kế hoạch dạy ôn tập và đề cương ôn tập cuối năm học

   -  Tổ chức kiểm tra ngay tại lớp học do GVCN coi và chấm bài .Sau khi kiểm tra, GV  chấm bài, sửa lỗi, nhận xét  và trả bài kiểm tra cho học sinh. Riêng lớp 5 có sự giám sát của trường THCS số 2 Phước Sơn

     3.2  Báo cáo kết quả đánh giá

     * Ngày 13/05/2022:

     + GVCN báo cáo kết quả đánh giá lớp mình phụ trách cho tổ trưởng chuyên môn

     * Ngày 14/05/2022:

    Buổi sáng: Các tổ chuyên môn kiểm tra chéo kết quả đánh giá từng lớp. Sau đó các lớp nhập kết quả vào phần mềm cơ sở dữ liệu cuối năm học tại phòng Tin học ( GV nào có laptop mang theo)

    Buổi chiều:Tổ trưởng chuyên môn báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chung của tổ cho trường.Các biểu mẫu tổng hợp của tổ tải về từ Gmail vohieuhuu68@gmail.com (Tổ trưởng có mặt để  kiểm tra và nhập số liệu )

     Ngày 16/05/2022 đến 18/05/2022: Trường làm tổng hợp chung toàn trường để báo cáo cho Phòng Giáo dục.

  5. Thành lập hội đồng coi và chấm bài kiểm tra: ( Có quyết định kèm theo)

  6. Những công việc cần chuẩn bị cho kiểm tra

  -   GV phải dạy tốt các tiết ôn tập theo phân phối chương trình và đề cương ôn tập.

  -  Giáo viên lưu ý nhắc học sinh về quy chế  kiểm tra.

           Trên đây là nội dung kế hoạch  tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh  cuối năm học 2021-2022. Đề nghị VC,NLĐ và học sinh thực hiện nghiêm túc.Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, VC,NLĐ  liên hệ với bộ phận chuyên môn nhà trường để được hướng dẫn.

                                                                                                                   

         

          Nơi nhận :                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                                     

             - 5 tổ CM-GV; ( th/hiện );

             - Lưu : VP- CM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  TUY PHƯỚC     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHƯỚC SƠN            Độc lập  -Tự do – Hạnh phúc

     

          Số:    /QĐ-TrTHPS2                                Phước Sơn , ngày       tháng 05  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v  thành lập Hội đồng  làm nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối năm học

Năm học 2021- 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC SƠN

 

        Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng tại điều 11 Điều lệ trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  theo Thông tư số 28/TT – BGDĐT ngày 04/09/2020;

        Thực hiện Công văn số 584/HD-PGDĐT-TH ngày 07/10/2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ và đánh giá học sinh cấp tiểu học  năm học 2021-2022;

       Thống nhất đề nghị của bộ phận chuyên môn dạy và học.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1.Thành lập Hội đồng làm nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối  năm học 2021- 2022  gồm  các ông (bà) có tên sau:

1.  Võ Ngọc Hải                         Hiệu trưởng    -    Chủ tịch HĐ  

2.  Võ Hữu Hiếu                          PHT              -     Phó CTHĐ

3. Thân Thị Thanh Lan               TT tổ VP        -       Thư ký

         Cùng  38 GVCN và GV bộ môn     -     Thành viên ( có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Hội đồng làm nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế kiểm tra từ ngày 09/05/2022 đến  ngày 13/05/2022  

  Điều 3. Các bộ phận của nhà trường có liên quan  và các ông, bà  có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Content

Content

Nơi nhận :                                                            HIỆU TRƯỞNG 

               Như điều 3;

               Lưu VP, HSCM                                                            

 

 

 

 

 

        

 

 

 

DANH SÁCH CBGV-NV THAM GIA KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

  CUỐI NĂM HỌC 2021-2022

 

 (Theo Quyết định số    /QĐ-TrTHPS2 ngày  tháng 5 năm 2022 của Trường TH số 2 Phước Sơn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá

1

Võ Ngọc Hải

Hiệu trưởng

CTHĐ – Theo dõi chỉ đạo chung

2

Võ Hữu Hiếu

PHT

PCTHĐ- Trực tiếp theo dõi quá trình kiểm tra, đánh giá, lập báo cáo

3

Thân Thị Thanh Lan

KT-VP

Thư ký

4

Phạm Thị Đàng

Giáo viên

 Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 1A1

5

Nguyễn Thị  Kim Hồng

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 1A2

6

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 1B1

7

Nguyễn Thị Đại Hạnh

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 1B2

8

Nguyễn Thị Xuân Diệu

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 1C

9

Trần Thị Mai

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 2A1

10

Mai Thị Huệ

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 2A2

11

Phạm Thị Ngọc Hải

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 2B1

12

Phan Trung Công

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 2B2

13

 Ngô Thị Thanh Thảo

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 2C

14

Nguyễn Thị Kim Liên

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 3A1

15

Tô văn Thuận

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 3A2

16

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 3B1

17

Ngô Thị Mai Thương

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 3B2

18

Trương Thị Phương Thảo

Giáo viên

Đánh giá  kết quả học tập và rèn luyện lớp 3C

19

 Huỳnh Thị Mỹ Chi

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4A1

20

Võ Thị Bích Phượng

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4A2

21

Ng. T. Thanh Trương

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4B1

22

Trần Thị Mỹ Hiền

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4B2

23

Phạm Bích Duyên

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4C

24

Huỳnh Ngọc Liên

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 4D

25

Phó Thị Nghiêm

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5A1

26

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5A2

27

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5B1

28

Nguyễn Thị Lệ Thu

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5B2

29

Đỗ Trọng Hải

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5C

30

Nguyễn Thị Thu Ngân

Giáo viên

Giám thị - Giám khảo – Đánh giá lớp 5D

31

Trần Xuân Thành

Giáo viên

Đánh giá môn Mỹ Thuật các lớp giảng dạy

32

Trần Trọng Nghĩa

Giáo viên

Đánh giá môn Âm nhạc các lớp giảng dạy

33

Nguyễn Nhật Cư

Giáo viên

Đánh giá môn Thể dục các lớp giảng dạy

34

Lê Thị Tân

Giáo viên

Đánh giá môn Thể dục các lớp giảng dạy

35

Võ Thị Thanh Yến

Giáo viên

Đánh giá môn Tin học các lớp giảng dạy

36

Đặng Thị Hoài Nữ

Giáo viên

Đánh giá môn Tiếng Anh các lớp giảng dạy

37

Nguyễn Thị Hồng Liên

Giáo viên

Đánh giá môn Tiếng Anh các lớp giảng dạy

38

Trần Thị Thơ

Giáo viên

Đánh giá môn Tiếng Anh các lớp giảng dạy

39

Trương Hồng Ngân

GV Buổi 2

Cùng GVCN đánh giá môn  các lớp giảng dạy

40

Nguyễn Thị Tường Vân

GV Buổi 2

Cùng GVCN đánh giá môn  các lớp giảng dạy

41

Hồ Thanh Trà My

GV Buổi 2

Cùng GVCN đánh giá môn  các lớp giảng dạy

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 7
Tháng 12 : 239
Năm 2022 : 7.195